Tulekaitse

 

Hoone tuleohutuse osa projekteerimisel on lähtutud Vabariigi Valitsuse määrusest nr. 315
(27.okt. 2004)(jõustunud 01.01.2005.).

Korterelamu klassifitseeritakse tulepüsiva hoonena TP-1.


Hoone jaotatakse tuletõkketsoonideks kasutusotstarbe kohaselt:

  • kõik korterid eraldi, igaüks omaette tuletõkkesektsioonina;
  • trepikoda keldrikorruselt kuni kolmanda korruseni.
  • kommunikatsioonide šahtid keldrikorruse lae alt kuni kolmanda korruse lae alla, igaüks omaette tuletõkkesektsioonina.
  • el. kommunikatsiooni šaht keldrikorruse lae alt kuni kolmanda korruse lae alla.
  • el. kilbiruum keldrikorrusel.
  • säilitusbokside ruumid.
  • kütmise ruum.


 

 

Tuletõkkeuksed paigaldatakse järgnevalt:

Korterite välisuksed on projekteeritud – EI-30. Keldrikorrusel asuvasse ukseavasse, mis on ühenduses trepikojaga, paigaldatud tuletõkkeuks – EI-60. Kõik kandekonstruktsioonid on projekteeritud tulepüsivusega min. R60. Tuletõkkesektsioone eraldavad seina ja lae tarindid on projekteeritud – REI 60.

Suitsu eemaldus hoonest toimub loomuliku tõmbe teel.

Suitsu eemaldus trepikojast toimub ühe elektromehhaaniliselt avatava katusekupli kaudu, mis on paigaldatud trepikoja katuslae sisse. Kupli avamisnupud asuvad trepikoja välispääsu juures ja kolmandal korrusel vahetult kupli läheduses. Suitsu eemaldus korteritest toimub avatavate akende kaudu. Suitsu eemaldus keldriboksidest toimub avatavate keldriakende kaudu, inimeste pidev viibimine keldri panipaiga ruumides ei ole ette nähtud. Keldriruumid omavad eraldi juurdepääsu väljast.

Hoone ekspluatatsioonis tuleb kinni pidada kehtivatest normidest ja teistest Eesti Vabariigis kehtivatest tuleohutuseeskirjadest. Ventilatsiooni- ja kütteseadmete projekteerimisel ja väljaehitamisel on juhindutud kehtivatest nõuetest. Kortermajadele on ette nähtud välimine tulekustutus.